Storitev zavarovalnega posredovanja je relativno mlada panoga v Sloveniji, ki nudi ravnovesje na zavarovalnem trgu med zavarovalnicami in zavarovanci. V tujini pa je ta panoga razvita in se je poslužujejo že praktično vsa podjetja.

Zavarovalni posrednik skrbi za interes zavarovanca skozi stroko obvladovanja rizikov v podjetju ter pripravo ustreznih zavarovalnih rešitev za obstoječe rizike, ki so potencialno nevarni za premoženje podjetja. Na drugi strani pa skrbi, da zavarovalnice dobijo pravilne podatke za ustrezno in korektno ureditev zavarovalne sheme, ki bo dolgoročno varovala premoženje podjetja pred potencialnimi riziki.

Zavarovalni posrednik je neodvisni zunanji strokovnjak podjetja, ki skrbi za optimalno pokritost rizikov v podjetju in posledični urejenost zavarovanj, cenovno in vsebinsko.

Bistveni poudarki storitev ADP Adria d.o.o. so celostni pristop k obvladovanju rizikov, pogajanja z zavarovalnicami o ceni in vsebini zavarovanj za zavarovanca ter dolgoročna skrb za zavarovanca skozi strokovna izobraževanja ključnih kadrov v podjetju, kot tudi pomoč pri reševanju škodnih primerov.

Storitve so v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) praviloma plačana s strani zavarovalnice.

 

Naše storitve obsegajo:

 • Identifikacija in ovrednotenje tveganj ter analiza vzdržnosti obstoječih zavarovalnih rešitev glede na ugotovljena tveganja
 • Analiza prednosti in slabosti obstoječega zavarovalnega portfelja ter sestava in zapis novih ustreznih zavarovalnih pogojev
 • Pogajanja z zavarovalnicami o zavarovalnih pogojih in višini premije ter ureditev ustrezne zavarovalne dokumentacije
 • Vodenje zavarovalne dokumentacije
 • Izobraževanje ključnih kadrov v podjetju o zavarovanjih in postopkih
 • Dosegljivost 24/7 za nujne primere
 • Ocena tveganja ter izdelava elaborata
 • Skrb za visoko boniteto zavarovanca pri zavarovalnicah
 • Zavarovalne rešitve tudi iz tujih zavarovalnih trgov
 • IT orodje za nadzor zavarovalnega portfelja, elektronske prijave in spremljave škodnih zahtevkov ter poročanje
 • Lastna pravna služba za učinkovito obravnavo v primeru škod
 • Specializirana odvetniška družba za učinkovito zastopanje na sodišču v primeru sporov iz naslova zavarovalnih pogodb

Produkti:

 • Vsa premoženjska zavarovanja (celotno premoženje podjetja)
 • Fleet zavarovanja (upravljanje z zavarovanjem voznega parka in povezanimi procesi za optimalno varnost vozil)
 • Agrarna zavarovanja
 • Vsa odgovornostna zavarovanja
  D&O (odgovornost poslovodstva za poslovne odločitve)
  PI (poklicna odgovornost)
  SCO (splošna odgovornost iz dejavnosti podjetja)
  DO (delodajalčeva odgvornost)
  Master program (program zavarovanja več pravnih subjektov po skupni polici za doseganje boljših pogojev)
  PL (odgovornost za blago, izdelke, prehrambene izdelke)
 • Finančne linije
  Payment bond
  Commercial crime
  Poroštva
  Garancije
 • Zavarovanje poslovnih procesov
  Supply chain
  Fleet optimizacija
 • IT Risk modul
  Nadzor nad stroški
  Nadzor nad zahtevki
  Up-to-date info o portfelju
 • Idelava registra tveganj
  Identifikacija tveganj
  Ovrednotenje tveganj
  Analiza inštrumentov prenosa tveganj
  Simulacija pokritja tveganj
  Avtomatizacija in integracija registra tveganj v sisteme vodenja