Obvestilo in izjava o delovanju ADP Adria d.o.o.

(545. in 551. člen ZZavar-1)

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 545. člena in 551. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, v nadaljevanju ZZavar-1) ADP Adria d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 LJUBLJANA, ID: 2311755000, seznanja zavarovalca z zahtevami predpisanimi z ZZavar-1 ter izjavlja, da:

 • ima ADP Adria d.o.o. dovoljenje (odločbo) AZN (Agencije za zavarovalni nadzor) št. 40110-1118/07-4 z dne 09.08.2007 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja;
 • ima Peter Krvina dovoljenje (odločbo) AZN (Agencije za zavarovalni nadzor) št. 40110-1273/12-4 z dne 20.7.2012 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja brez omejitev pooblastil zavarovalnega posrednika;
 • ima Antoneta Kužnik Krvina dovoljenje (odločbo) AZN (Agencije za zavarovalni nadzor) št. 40110-1498/12-4 z dne 24.9.2012 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja brez omejitev pooblastil zavarovalnega posrednika;
 • ima Aleš Tomšič dovoljenje (odločbo) AZN (Agencije za zavarovalni nadzor) št. 40110-1886/12-4 z dne 13.11.2012 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja brez omejitev pooblastil zavarovalnega posrednika;
 • ima Igor Žorga dovoljenje (odločbo) AZN (Agencije za zavarovalni nadzor) št. 40110-1204/2015-4 z dne 08.06.2015 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja brez omejitev pooblastil zavarovalnega posrednika;
 • lahko obstoj zgoraj navedenih dovoljenj oziroma odločb AZN preverite v javno dostopnih Registrih zavarovalno posredniških družb in Registru zavarovalnih posrednikov pri Agenciji za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana ali na javno dostopni spletni strani AZN www.a-zn.si;
 • pri svojem delovanju z vsemi zavarovalnicami v Republiki Sloveniji, ne glede na sklenjene medsebojne pogodbe. Trenutno pa imamo urejene pogodbene odnose z naslednjimi zavarovalnicami: Zavarovalnico Trglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, Generali zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana; Tilia zavarovalnica d.d., Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto; ERGO zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani, Šlandrova ulica 4, 1231 Lj-Črnuče; Wiener Städtische, Podružnica v Ljubljani, Masarykova 14, 1000 Ljubljana; Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor; Allianz Hungaria Zrt., podružnica Ljubljana, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana; zavarovalni market Lloyd`s, One Lime Street, London, EC3M 7HA, UK
 • kot zavarovalni posrednik delujemo neodvisno od zavarovalnic;
 • ADP Adria d.o.o. ali kdo od zavarovalnih posrednikov, ki je v njej zaposlen, nima neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice;
 • nima nobena zavarovalnica oziroma od nje odvisna družba neposreden ali posreden delež, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu ADP ADRIA d.o.o.;
 • ima ADP Adria d.o.o predviden postopek izvensodnega reševanja sporov med zavarovalci in zavarovalno posredniško družbo ADP Adria d.o.o. ter interni postopek za reševanje pritožb zavarovalcev iz 579. člena ZZavar-1. Podtki o reševanju pritožb strank in izvensodnem reševanju sporov se nahajajo v rubtiki “Reševanje pritožb strank in izvensodno reševanje sporov”.

ADP Adria d.o.o. izjavlja, da bo zavarovalcu dala predlog (nasvet) za sklenitev zavarovalne pogodbe (zavarovalne police) na podlagi korektne in poštene analize, pri čemer bo predlog (nasvet) oblikovala na podlagi primerno velikega števila zavarovalnih pogodb (zavarovalne police), dostopnih na tržišču, ki omogočajo podati priporočilo v skladu s profesionalnimi kriteriji, da bo lahko zavarovalec s sklenitvijo takšne pogodbe uresničil svoje potrebe in zahteve. ADP Adria d.o.o. hkrati tudi izjavlja, da ni obligacijsko zavezana kot ekskluzivni zastopnik za eno ali več zavarovalnic. Na vašo zahtevo, vam lahko posredujemo ločeno vse nazive vseh zavarovalnic s katerimi poslujemo.

Na podlagi 553. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) sporočamo, da ADP Adria d.o.o. nima nobenih pravnih ali ekonomskih povezav s katerokoli od zavarovalnic, ki lahko vplivajo na nepristranskost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju katerihkoli obveznosti do zavarovalca.