Reševanje pritožb strank in izvensodno reševanje sporov

Notranji postopek za reševanje pritožb

Zavarovalca, zavarovanca, druge upravičence iz zavarovanj in združenja potrošnikov se seznanja z možnostjo podaje pritožbe zoper delo ali ravnanje zavarovalano posredniške družbe ADP Adria d.o.o., ki se rešuje v okviru notranjega postopka reševanja pritožb pri pritožbeni komisiji ADP Adrie d.o.o., na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Pritožba se lahko nanaša na izvajanje zakonskih obveznosti in pravic zavarovalnega posrednika ter neskrbnega oziroma nepravilnega ravnanja zavarovalno posredniške družbe.
Postopek:

  • stranka lahko pritožbo v zvezi z našim ravnanjem pisno naslovi na ADP Adria d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na info@adp-adria.eu ali pa jo poda ustno na zapisnik na sedežu podjetja,
  • ustne pritožbe bomo skušali rešiti takoj, če pa stranka želi pisni odgovor, se naredi zapisnik ustne pritožbe in se jo obravnava kot pisno pritožbo,
  • pritožbo bomo ustrezno obravnavali in vam pisno odgovorili v najkrajšem možnem času (predvidoma v roku 15 dni, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema pritožbe),
  • o pritožbi se bo odločalo v skladu s internim Pravilnikom o notranjem pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov,
  • če se z rešitvijo pritožbe stranka ne strinja, lahko posreduje pritožbo v reševanje na Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana (www.ecdr.si).

Izvensodno reševanje sporov

Zavarovalca se seznanja z možnostjo izvensodnega reševanja sporov med zavarovalnim posrednikom in zavarovalcem na podlagi 557. člena ZZavar-1 v zvezi z 2. odstavkom 579. člena ZZavar-1, pri čemer lahko zavarovalec svoje pravice proti zavarovalni posredniški družbi izvensodno uveljavlja pri Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana (www.ecdr.si).