Obvestilo in izjava po ZZvar-1

OBVESTILO IN IZJAVA O DELOVANJU ADP Adria d.o.o.

(545. in 553. člen ZZvar-1)

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 545. člena in 553. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20, v nadaljevanju ZZavar-1) ADP Adria d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 LJUBLJANA, matična št. 2311755000, seznanja zavarovalca z zahtevami, predpisanimi z ZZavar-1 ter izjavlja, da:

 • ima ADP Adria d.o.o. dovoljenje (odločbo) AZN (Agencije za zavarovalni nadzor) št. 40110-1118/07-4 z dne 09.08.2007 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja;
 • ima zaposleni Peter Krvina dovoljenje (odločbo) AZN (Agencije za zavarovalni nadzor) št. 40110-1273/12-4 z dne 20.7.2012 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja brez omejitev pooblastil zavarovalnega posrednika;
 • ima zaposlena Antonetta Krvina dovoljenje (odločbo) AZN (Agencije za zavarovalni nadzor) št. 40110-1498/12-4 z dne 24.9.2012 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja brez omejitev pooblastil zavarovalnega posrednika;
 • ima zaposleni Aleš Tomšič dovoljenje (odločbo) AZN (Agencije za zavarovalni nadzor) št. 40110-1886/12-4 z dne 13.11.2012 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja brez omejitev pooblastil zavarovalnega posrednika;
 • ima zaposlena Renata Samec dovoljenje (odločbo) AZN (Agencije za zavarovalni nadzor) št. 40110-329/2022-3 z dne 05.10.2022 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja brez omejitev pooblastil zavarovalnega posrednika;
 • lahko obstoj zgoraj navedenih dovoljenj oziroma odločb AZN preverite v javno dostopnih Registrih zavarovalno posredniških družb in Registru zavarovalnih posrednikov pri Agenciji za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana ali na javno dostopni spletni strani AZN www.a-zn.si;
 • pri svojem delovanju sodelujemo z vsemi zavarovalnicami v Republiki Sloveniji, ne glede na sklenjene medsebojne pogodbe. Trenutno pa imamo urejene pogodbene odnose z naslednjimi zavarovalnicami: Zavarovalnico Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, Generali zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana; Wiener Städtische, Podružnica v Ljubljani, Masarykova 14, 1000 Ljubljana; Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor; Allianz zavarovalna podružnica, Dimičeva 16, 1000 Ljubljana; Vzajemna d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana, Croatia zavarovanje d.d. podružnica Ljubljana, Drenikova ulica 36, 1000 Ljubljana in Coface PKZ zavarovalnica d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana;
 • kot zavarovalni posrednik delujemo neodvisno od zavarovalnic;
 • ADP Adria d.o.o. ali kdo od zavarovalnih posrednikov, ki je v njej zaposlen, nima neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice;
 • nima nobena zavarovalnica oziroma od nje odvisna družba neposreden ali posreden delež, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu ADP ADRIA d.o.o.;
 • v skladu z ZZavar-1 od zavarovalca ne smemo zahtevati plačila, če ni s posredniško pogodbo izrecno pisno dogovorjeno. Naše storitve so plačane s strani ponudnikov zavarovalnih storitev v okviru stroškovnega dela zavarovalne premije kot provizija;
 • ima vsaka zavarovalnica v splošnih pogojih določen in vzpostavljen izvensodni postopek reševanja sporov z zavarovalci, zavarovanci in drugimi upravičenci iz zavarovanj ter združenji potrošnikov pred nepristranskim in neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov v skladu z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje sporov. Pobudo za začetek postopka se lahko vloži, če je pritožba v notranjem postopku reševanja pritožb pri zavarovalnici zavrne ali če se v roku 30 dni od vložitve o pritožbi ne odloči. Točne informacije o izvensodnem reševanju sporov so razvidne iz splošnih pogojev izbrane zavarovalnice oziroma iz podatkov na spletni strani posamezne zavarovalnice;
 • ADP Adria d.o.o. in zavarovalni posredniki ne svetujejo glede sklenitve zavarovalnega produkta v smislu 3. točke 2. odstavka 545.člena ZZavar-1 in ne izvajajo svetovanja v smislu 4. odstavka 545. člena ZZavar-1.

Na podlagi 553. člena Zakona o zavarovalništvu vas obveščamo, da ADP Adria d.o.o. nima nobenih pravnih ali ekonomskih povezav s katerokoli od zavarovalnic, ki lahko vplivajo na nepristranskost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju katerihkoli obveznosti do zavarovalca.